Solaris Trollino Trolleybuses
  

VARNA 303

  ul. Narodni buditeli
2.07.2014
Photo by Kostj Kozlov

  ul. Narodni buditeli
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann

  bul. Sliwnitsa
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    302 303 304    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u