Solaris Trollino Trolleybuses
  

VARNA 303
  ul. Narodni buditeli
2.07.2014
Photo by Kostj Kozlov
  ul. Narodni buditeli
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  bul. Sliwnitsa
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    302 303 304    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u