Solaris Trollino Trolleybuses
  

BURGAS 13339

  ul. Industrialna
7.07.2014
Photo by Kostj Kozlov

  ul. Chataldzha
7.07.2014
Photo by Kostj Kozlov

  ul. Vastanicheska (Meden Rudnik)
7.07.2014
Photo by Kostj Kozlov

  ul. Vastanicheska (Meden Rudnik)
7.07.2014
Photo by Kostj Kozlov

  bul. Bulair
9.07.2014
Photo by Kostj Kozlov

  ul. Vastanicheska (Meden Rudnik)
17.03.2016
Photo by Zhivko Petkov
  previous trolleybus    Budapest ? 13339 13340    next trolleybus    
to top to Burgas    
   
   
stat4u