Solaris Trollino Trolleybuses
  

VILNIUS 2689
  T. Narbuto gatvė
14.08.2013
Photo by Bohdan Turżański
  Trolleybus depot no. 2
18.05.2017
Photo by Karol Grzonka
  Stotis
27.08.2019
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    2688 2689 2690    next trolleybus    
to top to Vilnius    
   
   
stat4u