Solaris Trollino Trolleybuses
  

VARNA 308
  Asparukhov most
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  bul. Sliwnitsa
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  bul. Saborni
3.09.2016
Photo by Rafał Tarnawski
  previous trolleybus    307 308 309    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u