Solaris Trollino Trolleybuses
      

  

VARNA 306
  Asparukhov most
2.07.2014
Photo by Kostj Kozlov
  bul. Konstantin i Fruzhin
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  bul. Konstantin i Fruzhin
7.06.2016
Photo by Jürgen Lehmann
  previous trolleybus    305 306 307    next trolleybus    
to top to Varna    
   
   
stat4u